OFERTA

SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH
firmy PROCOMP Skoczów


Schemat powiązań pomiędzy systemami pokazany jest na stronie głównej.

SYSTEM  GENERATOR JPK  - aplikacja służy do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie ze standardami wytyczonymi przez Ministerstwo Finansów. 

Pliki JPK przygotowywane są w formie plików XML zgodnych ze schematem XSD. Program umożliwa scalić kilka różnych plików w jeden, które w sumie dają pełną ewidencję zakupu i sprzedaży. 

System posiada zautomatyzowany proces hurtowego sprawdzania statusów VAT kontrahentów, dokonuje weryfikacji statusu VAT podatnika na podstawie jego numeru identyfikacyjnego NIP.

SYSTEM OFERTY - służy do analizy, porównywania oraz wyboru najlepszych ofert. Może pracować samodzielnie, niezależnie od innych systemów lub w połączeniu z systemem DETAL, SKLEP lub DOWODY. Nic tu się ręcznie nie rejestruje! Ofertę można wczytać z dowolnego nośnika lub z dysku. Plik musi być przygotowany wg właściwego formatu i powinien nazywać się OFERTA.TXT. Analiza ofert polega na ustaleniu i wybraniu najlepszych cen towarów u poszczególnych oferentów. Bieżąco można wczytywać dostarczane oferty i wielokrotnie wykonywać przeliczenia, aby poznać poziom cen danego dostawcy na tle innych i zdecydować czy rozpoczynamy współpracę. Wystarczy nacisnąć klawisz, a efekt  przeliczeń jest natychmiastowy. System zestawia towary z cenami najlepszymi, te które zostały odrzucone ze względu na cenę i inne. Błyskawicznie można ustalić, kto oferuje dany towar, w jakiej cenie i pod jaką nazwą występuje u danego oferenta. Występuje możliwość zablokowania towaru, grupy towarów danego producenta i niedopuszczenia ich do sprzedaży. System umożliwia rejestrację dodatkowego upustu (% usługi marketingowej), który jest udzielany przez dostawcę. Zapis ten jest uwzględniany przy wyborze najlepszych ofert. Ponadto, istnieje możliwość wydrukowania zaakceptowanych ofert i przekazania ich sklepom nieskomputeryzowanym w celu wskazania pozycji, które mogą być zamawiane. Zestawienie może zawierać ceny zakupu. Możliwy jest również przegląd historii przedstawionych ofert. Z systemu można przekazać automatycznie do systemu DETAL komplet zaakceptowanych ofert, a następnie przesłać transmisją modemową  do poszczególnych sklepów skomputeryzowanych lub przenieść za pomocą dowolnego nośnika. System ma możliwość przygotowania plików pozycji zaakceptowanych oraz nieakceptowanych w celu przekazania ich do dostawcy.

SYSTEM DOWODY  - system przeznaczony jest do kontroli poprawności dostaw z ofertą. Współpracuje z systemem OFERTY, z którego przekazywane są zaakceptowane oferty za pomocą dowolnego nośnika lub sieci. Może być wykorzystywany w dowolnym miejscu np. w centrum zarządzania, sklepie, hurtowni lub w innym wyznaczonym miejscu, bez względu na to, jakiego autorstwa wykorzystywane są systemy. Jedynym warunkiem jest dostarczanie przez dostawcę na nośniku elektronicznym pliku DOWODY.TXT zawierającego dowody dostaw, najlepiej do całej sieci, aby sprawnie przeprowadzić kontrolę zgodności dostaw z ofertą. Można obejrzeć szczegóły poszczególnych dowodów, ceny, ilości oraz różnice cen do ofert. W przypadku niezgodności wyświetlone zostaną różnice cen z możliwością obniżenia ceny i zapisania tej obniżki we wszystkich dowodach na nośniku lub usunięcia pozycji ze wszystkich dowodów. Tak sprawdzone i skorygowane dowody mogą być rejestrowane w poszczególnych sklepach.

SYSTEM DETAL  - system przeznaczony jest dla małych sklepów. Umożliwia identyczne zasady sprzedaży, jak na skomputeryzowanych sklepach. Polega na modemowym sterowaniu kasami z centrum zarządzania. Pozwala osiągnąć szczegółową informację statystyczną o strukturze sprzedaży na sklepach, rotacji i zapasach towarów, realizowanej marży, itd.. Umożliwia modemowe pobieranie danych do analizy również ze sklepów skomputeryzowanych, dając pełną informację handlową całej sieci sklepów. Łączy się z systemami RAPORT, PRODUKCJA, KARTA KLIENTA oraz z obcymi systemami dostawców. Pozwala na uproszczenie dokumentacji, eliminację konfrontacji oraz stosowanie centralnej polityki cenowej.

SYSTEM SPIS - przeznaczony jest do współpracy z systemem SKLEPY. Ułatwia przeprowadzenie inwentaryzacji w sklepach bez komputera. Wystarczy przygotować laptop i kolektory danych, pobrać automatycznie z systemu SKLEPY dane o kartotekach i cenach, zabrać dowolną drukarkę i udać się na remanent. Bieżąco, w sposób automatyczny odczytasz dane z inwentaryzatorów, uzyskasz wydruk arkuszy spisowych, a po zakończeniu spisu, natychmiast znasz wynik inwentaryzacji. Dane z inwenataryzacji, automatycznie dołączysz do systemu SKLEPY.
Nie musisz zabierać stacjonarnego komputera na sklep!

FINANSOWO-KSIĘGOWY - pełna zgodność z Ustawą o rachunkowości, dziennik, księga główna, zestawienie sald i obrotów, wydruki pomocnicze, automatyczne "parowanie" rozrachunków oraz środków pieniężnych, automatyczne rozliczanie kosztów, marży, noty odsetkowe, zestawienia statystyczne w dowolnym układzie, sprawozdania, automatyczne dołączanie rejestru zakupu, sprzedaży, raportu kasowego, poleceń przelewu, kasa wypłaci, powiązanie z systemem MAJĄTEKPŁACE, SPRZEDAŻ, RAPORT, HURT, KADRY, prostota obsługi umożliwiająca wysoką wydajność pracy - ponad 1000 operacji w ciągu dnia, rozwiązanie sieciowe.

FAKTURY - REJESTR ZAKUPU - rejestry zakupu (max. 60 rejestrów z możliwością rozbicia na 250 placówek), informacje do Urzędów Skarbowych, terminowe zapłaty kontrahentom, pełna informacja o zapłaconych i niezapłaconych fakturach, elektroniczne przelewy bankowe, wydruk poleceń kasa wypłaci, powiązanie z systemem F-K, SKLEPY oraz KASA, rozwiązanie sieciowe.

KADRY - podstawowe problemy dotyczące pracownika, kartoteki czasu pracy, wykorzystanie funduszu świadczeń socjalnych, dane statystyczne za dowolny okres czasu, przeciętne zatrudnienie w osobach i etatach, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, sprawy uczniów, powiązanie z systemem PŁACE, PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA, FUNDUSZ MIESZKANIOWY oraz DYWID i SKLEPY, rozwiązanie sieciowe.

PKZP - pełna ewidencja członków, automatyczna rejestracja składek, rat oraz członków, powiązanie z systemem KADRYPŁACE, rozwiązanie sieciowe.

ZFM - pełna ewidencja pożyczkobiorców, automatyczna rejestracja składek i rat z systemu PŁACE, automatyczna rejestracja członków przez system KADRY, rozwiązanie sieciowe.

PŁACE - pełna statystyka wynagrodzeń osobowego, bezosobowego funduszu płac oraz wynagrodzeń uczniów, wydruk noty księgowej, kartoteki wynagrodzeń do celów podatkowych oraz zusowskich, deklaracje podatkowe (PIT-y), automatyczna rejestracja składek i rat pożyczek PKZP i ZFM, roczne rozliczenie podatku, liczenie urlopu, chorobowego, ROR-y, godziny, dni przepracowane, ścisła współpraca z systemem KADRY, PKZP, ZFM i F-K, rozwiązanie sieciowe.

HURTOWNIA - ilościowo-wartościowe rozliczenie dowolnej ilości magazynów, rozliczenie inwentaryzacji, raport magazynowy, oferta towarowa, cennik, fakturowanie sprzedaży, rejestr sprzedaży, faktury korygujące, duplikaty, możliwość współpracy z drukarką fiskalną (POSNET i FP600), dowody przyjęcia, zestawienia w różnym układzie, powiązanie z systemem RAPORT, F-K, REMANENT, rozwiązanie sieciowe.

MAJĄTEK - zgodność z Ustawą o rachunkowości, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych, plan amortyzacji, automatyczne naliczanie amortyzacji, zestawienie kosztów wg miejsca powstawania, nota księgowa, załącznik do bilansu rocznego, automatyczne przenoszenie danych do F-K.

PRODUKCJA - kalkulacja cen wyrobów, rozliczenie technologiczne, fakturowanie sprzedaży (faktury VAT, faktury zbiorcze, dowody dostaw), produkcja wg grup asortymentowych - ilościowo i wartościowo, struktura dostaw wg stawek VAT, rejestr sprzedaży, powiązanie z systemem F-K, rozwiązanie sieciowe.

SPRZEDAŻ - możliwość tworzenia faktur VAT, za czynsze, energię, refakturowanie w cenach brutto lub netto, faktury RR, rejestr sprzedaży, przedpłaty, lista wyrobów i usług, możliwość odłożenia do ponownego wykorzystania, powiązanie z systemem F-K i KASA.

MAGAZYN - możliwość prowadzenia dowolnej ilości magazynów, tzw. materiałówka, dowody przyjęcia, wydania, przeglądy ekranowe w pełnej gamie, rozliczenie inwentaryzacji.

REMANENT - wprowadzanie remanentów, wydruk w cenach zakupu, detalicznych lub zakupu i detalicznych, powiązanie z systemem RAPORT, HURT.

RAPORT - rozliczanie faktur zbiorczych dostawców zewnętrznych, pełna informacja o asortymencie sprzedaży, zestawienie sprzedaży, zapasów w poszczególnych placówkach, wydruk raportów sklepowych oraz innych zestawień, powiązanie z systemem HURT, PRODUKCJA, SKLEPY, SKLEP i FK, rozwiązanie sieciowe.

EWIDENCJA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI - ewidencja członków Spółdzielni z wyodrębnieniem grupy pracowników, automatyczne naliczanie dywidendy, możliwość pracy symulacyjnej. Powiązanie z systemem KARTA KLIENTA. Możliwość naliczania dywidendy OD ZAKUPÓW.

KARTA KLIENTA - przeglądy i wydruki sprzedaży w każdej placówce prowadzącej rabaty. W systemie nic się NIE REJESTRUJE, jeśli wykorzystujesz system SKLEPY naszego autorstwa lub SKLEP autorstwa firmy INFOKOMP. Dane o wydanej karcie można również zarejestrować z poziomu systemu KADRY i DYWID.

KAPITAŁ - szybkie przygotowanie i wydrukowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników i wniosków o ustalenie kapitału początkowego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeznaczony jest dla firm posiadających i eksploatujących system Kadrowo – Płacowy firmy ProComp.

VAT - program służy do przygotowania deklaracji VAT-7. Dane, automatycznie dołączysz z systemów FAKTURY, SPRZEDAŻ, RAPORT, PRODUKCJA i HURT lub zarejestrujesz ręcznie.